Những điều khó hiểu Bạn gái nói

Điều này có xảy ra với bạn không?<